Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Rok 2018

Rok 2018 byl pro náš sbor stejný jako ty předchozí. Dospělé čekala okrsková soutěž tentokrát ve Svinkách a mladí hasiči se zúčastnili kromě okresního kola plamene jarního i podzimního i pohárových soutěží v okrese Tábor. Nejlépe je vše popsáno ve výroční zprávě kterou přikládám. Fotografií (hlavně) dětí je hodně a z důvodu omezené kapacity pouze kopíruji odkaz na RAJČE NET - martinakm -alba

Výroční zpráva SDH Hlavatce za rok 2018

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti SDH Hlavatce. Výroční schůze se tentokrát konala až 11.  1.  2019 v předvečer 129.  výročí vzniku našeho sboru.

Obsah

1) Obecné informace o organizaci     

2) Hlavní a vedlejší činnost SDH

            2.1. Cíl a základní podmínky činnosti

2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

3) Struktura organizace 

4) Členská základna

5) Hospodaření spolku

1. Obecné informace o organizaci                                                                          

Název účetní jednotky:               SH ČMS - SDH Hlavatce

Sídlo:                                              Hlavatce 53              

IČ:                                                    659 72 996                                                             

Právní forma:                                 pobočný spolek

Spisová značka:                             L 34918 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH

2.1. Cíl a základní podmínky činnosti

SDH Hlavatce je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky ---------------stanovami SH ČMS.

Ve sledovaném období realizovat veškeré cíle činnosti:

a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“),

b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí, 

c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost, 

d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.

 

2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

Sbor dobrovolných hasičů Hlavatce  v souladu s cíli a hlavními zaměřeními své činnosti v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci Hlavatce v následujících oblastech činnosti :

 

  1. Činnost represe, školení a ochrany obyvatelstva, dobrovolnictví

V roce 2018 měla JSDH obce Hlavatce 127 ( 88 dospělých + 39 dětí)  členů a zůstává zařazena do  kategorie V.

 

Mimoškolní volnočasová výchova a vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání vedoucích

Sbor dobrovolných hasičů Hlavatce podporuje a rozvíjí zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti a dalších volnočasových aktivitách, organizováním volnočasových aktivit a soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před rizikovými projevy chování .

 

V našem sboru byl v roce 2018 registrován kolektiv malých hasičů, který čítal 39 členů. Děti se pravidelně scházely 2x týdně, ke svým schůzkám využívaly zejména hřiště, prostory hasičské zbrojnice a tělocvičnu. V roce 2018 bylo organizováno :

                                                                                  74 pravidelných schůzek

3 víkendové akce

 3 akce pro veřejnost

3 brigády + projekt 72 hodin

2.2.3. Sportovní činnost

V roce 2018 bylo naším cílem v souladu se Stanovami SH ČMS organizovat sportovně – organizační, informační, propagační a osvětovou činnost v rámci zapojení do sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit, jako jsou soutěže, školení, zkoušky, soustředění a další; vytvářet pro tyto činnosti materiální a personální podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou informovanost.

 

Ve sledovaném období Sbor dobrovolných hasičů  Hlavatce realizoval v oblasti sportu tuto činnost :

  • provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a obdobnou činnost a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky :

Pravidelná sportovní činnost:

1)Tréninky

Harmonogram tréninků v roce 2018

Družstva mladších dětí trénují ve středu -16:45 – 18:00

                                                           Čtvrtek – 16:45 – 18:30   

A před soutěžemi intenzivněji, i denně.

Dorost trénuje o víkendu dle domluvy.               

2) Soustředění

Soustředění hasičů -tentokrát 2x

Soustředění proběhlo na jaře a na podzim. Byli jsme v tělocvičně, kde jsme spali a jedli, běhali a stříleli jsme venku a učili se. I letos s námi toto soustředění absolvovali děti ,, nehasiči“ kterým se tento adrenalin moc líbí. Zúčastnilo se na jaře i na podzim přibližně stejný počet dětí- 20 a 6 dospělých. Opět vařili dospěláci a všichni pomáhali v učení všeho, co musí malý hasič umět, aby mohl podat výsledky v závodě požárnické všestrannosti. Děti stříleli, uzlovali, učily se zdravovědu, topografické značky, práci s buzolou, hasební prostředky, hasičské značky, štafetu požárních dvojic a ručkování na laně. V květnu jsme se více věnovali přípravce. Hlavně školní děti si to užívali a naučili je možná víc než dospělí. Bylo to tak proto, že přípravka na jarním kole Plamene plnila i to co starší na podzim. Také to bylo pestřejší v tom, že jsme v neděli po soustředění odcházeli na oslavu dětského dne na hřiště. A v září to bylo obráceně, přípravka si užívala a školní děti více trénovali. No a podle výsledků je vidět, že jim to dalo hodně. Večer jsme shlédli pohádku a o poledním klidu pár hasičských videí. A protože se všem opět líbilo, budeme soustředění dělat pravidelně 2x ročně.

3) Soutěže –

Hasiči – mládež – 2018

Vedoucí – Kmošková Martina

Trenéři – aktivní - Kmošek Miroslav, Křížová Martina, Kmošková Barbora, Boháčová Bronislava, Szuták Jiří

Vyškolení – Jana Vaňková, Josef Boháč, Klára Čápová, Martina Sochorová

Děti

Přípravka - 3-6 let - 13 dětí

Mladší   –  6 -11 let – 14 dětí

Starší – 12 – 15 let – 12 dětí

Závody -

1) - Bechyně – Sv. Florián – 5. 5. 2018

Přípravka – 7. místo

Mladší A – 8. místo a mladší B – 18. místo

2) Plamen – stadion Míru Tábor – 2. 6. 2018

Mladší A – 8 místo a mladší B – 25 místo

3) Plamen – stadion Míru Tábor – 3. 8. 2018

přípravka  - 5 místo

4)Rybova Lhota  - 10. 6. 2017

5) Slapy – 16. 6. 2018

6) Malšice - 14. 7. 2018

Mladší  mix - 8  místo

7) Beranova Lhota 18.8.2018

Mladší mix – 1 místo

8) Bezděčín 8.9.2018

Mladší - 6 místo

9) Želeč – 16. 9. 2018

Přípravka – 4 místo

Mladší – 11 místo

10) Veselí nad Lužnicí – Memoriál Josefa Žahoura – 22. 8. 2018

Mladší  – 7 místo

11) Mladá Vožice – Plamen13.10.2018

Mladší A – 15 místo ze 48

Mladší B – 40 místo

Starší – 12 místo z 39

Dorost a dospělí

Květen – červen okrskové soutěže v požárním útoku + běh 100 m s překážkami

12.5.2018 -  Vlastiboř – muži mladší  ( dorost) – 1 místo

                                           Muži starší – 1 místo

                                           Ženy – 1 místo

 

b) provozoval, udržoval a opravoval zařízení, které má v dlouhodobém užívání (hasičská stříkačka), prováděl údržbu a obnovu vybavení hasičské zbrojnice, nákup sportovního vybavení

 

c) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky a organizacemi i jednotlivci:

spolupráce s TJ Jiskra Hlavatce a obcí

24. 2. 2018 již tradiční dětský karneval a večer maškarní ples dospělých

Dětský karneval má jako pokaždé velkou účast jak dětí tak dospělých, ale večer účast dospělých pokulhává. Zatím stále na maškarním plese neproděláváme, tak doufáme, že se  tato tradice udrží.

17. 3. 2018 setkání okrsku (pouze hasiči) pořádali letos hasiči z Debrníku

Je to tradiční setkání hasičů okrsku - Hlavatce, Vlastiboř, Debrník, Svinky a Komárov

21. - 22. 4. 2018 výlet do Adršpašských skal a Babiččina údolí

Pro velký zájem jsme letos museli vypravit 2 autobusy. Přípravy byly velice složité, protože ubytovat a nakrmit 2 autobusy není jednoduché, ale vše se zvládlo a výlet se vydařil. Byli jsme ubytovaní v kempu Rozkoš, kde nám i uvařili večeři a snídani. A i na oběd jsme sehnali restaurace, které se postarali o naše žaludky. Počasí se vydařilo a tak i prohlídka skal a v neděli Babiččina údolí se vydařila.

26. 5.  2018 oslavy dětského dne

Letos opět ve větším provedení s večerní zábavou na venkovním parketu.

11. 10.  2018 72 Hodin – náš projekt se jmenoval Od všeho trochu.

Ve čtvrtek jsme společně uklidili hřbitov a jeho okolí. Hrabali jsme listí a počasí nám vydatně pomáhalo. I přes velký vítr se nám podařilo listí na hřbitově shrabat. Nejvíce to bavilo děti.

12. 10.  2018 72 hodin – v pátek jsme se pustili do úklidu hasičárny a menší děti dohrabaly listí u pomníku padlých a okolí kulturního domu.

72. hodin - 3. den projektu byla oslava 100 let republiky – 28.  10.2 018. K tomu jsme společně s TJ a obcí upravili odpočinkové místo u Svatého Josefa. Nejdříve se vykácely křoviny, které zde byly, poté se navezla zem a děti vše uhrabaly do roviny.  Na přípravě se pracovalo celý měsíc. Pomáhalo hodně lidí.

20.  10.  2018 akce pouze mladých hasičů - pozvali nás mladí hasiči ze Zhoře k poměření sil v závodě ,,Železný  hasič“ - TFA. Každý si zaběhl 2x  trať s 3kg batůžkem na zádech plnou překážek

                   – překonání překážky 2m vysoké žebříkové stěny, motání hadice,  

                     podlezení 80cm překážky, překlápění pneumatiky, slalom, běh

                     v pneumatikách, překonání bariéry 60 cm vysoké, přenos 2 kanystrů

                     s vodou 3l mladší a 5 l starší a napojení proudnice na hadici 

                     a rozmotání hadice do cíle. Zkusili si to i vedoucí.

                     Moc se to všem líbilo.

28. 10. 2018  - oslava 100 let republiky

Spolu s obcí, TJ a myslivci jsme položili věnec k pomníku padlých hrdinů z 1.  sv.  války. Poté jsme se přesunuli k odpočinkovému místu U Josefa kde jsme zasadili lípy, odhalili pamětní kámen a obraz svatého Josefa. Vše posvětil pan farář. Dále akce probíhala v kulturním sále, kde měli program připravený mladí hasiči.

 

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem SDH Hlavatce je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor SDH.  Statutárním orgánem je starosta SDH Josef Maruna.

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani statutárního orgánu.

4. Členská základna                                                                                          

SDH Hlavatce evidoval na konci sledovaného období 126 členů v následující struktuře:

 

 

Děti

(do 6 let)

Děti a mládež

(6 - 18 let)

Dospělí

(nad 23 let)

 

13

26

88

Členů celkem

127

 

5) Hospodaření spolku

SDH  v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků a podpory obce. Děti také z dotace MŠMT ve výši 44.500,- Kč a 3000,- Kč od honební společnosti.

Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření –

Pokladní deník – počáteční stav – 12 833,00 Kč

                               Příjem 2018       - 51 180,00 Kč

                               Výdej 2018         - 63 987,00 Kč       zůstatek – 26,00 Kč

Bankovní deník -  počáteční stav – 27 269,40 Kč

                                Příjem               - 84 505,92 Kč

                                Výdej                 - 53 388,00 Kč           zůstatek – 58 387,32 Kč

 

Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

 

Sestavila

Martina Kmošková

Dne

12. 1. 2019

Podpis, razítko

Josef Maruna, starosta SDH

 

 

 

Aktuálně

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

CzechPOINT

CzechPoint

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31