Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Milovaní

Bible, Izajáš 43, 1-5 (zkráceno)
Nyní toto praví Hospodin,
tvůj stvořitel, Jákobe,
tvůrce tvůj, Izraeli:
Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh,
Svatý Izraele, tvůj spasitel.
Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt,
Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.
Protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný,
protože jsem si tě zamiloval.
Neboj se, já budu s tebou.

  
Bible, Žalm 18, 32 - 37
Kdo je Bůh krom Hospodina,
kdo je skála, ne-li Bůh náš!
Bůh, který mě opásá statečností
a mou cestu činí dokonalou,
ten dává mým nohám hbitost laně,
na mých posvátných návrších mi dopřává stanout,
učí bojovat mé ruce
a mé paže napnout bronzový luk.
Podal jsi mi štít své spásy,
tvoje pravice mě podepírá,
tvá mírnost mé síly rozmnožila.
Dals volnost mým krokům,
nohy se mi nepodvrtnou.

  
Bible, Žalm 23
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
  
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků,
hlavu mi olejem prostíráš,
kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou
všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet
do nejdelších časů.